Om oss

 
Om_oss.jpg

Vi er NCE iKuben

Næringsklyngen NCE iKuben er et nasjonalt kompetansesenter for rask og kontinuerlig omstilling, med administrasjon i Molde. Vi har særlig fokus på digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller. Hos oss møtes flere av Norges mest innovative og konkurransedyktige virksomheter fra ulike bransjer for å dele kunnskap og erfaringer.

Selv om deltagerne er i forskjellige industrier er utfordringene de samme:

 • Hvordan anvende digital teknologi på måter som skaper økt verdi?

 • Hvordan kan fokus på bærekraft bidra til økt verdi?

 • Hvordan utvikle forretningsmodeller tilpasset ny teknologi og nye markeder?

56 virksomheter, fra industri- og teknologibedrifter til akademia og offentlige aktører, deltar i NCE iKuben. Hovedtyngden av virksomhetene kommer fra Møre og Romsdal. Bedrifter i Trøndelag, Hedemark og Oslo er også med. NCE iKuben fikk status som Norwegian Centres of Expertise (NCE) i 2017.

NCE-programmet er en del av det nasjonale klyngeprogrammet “Norwegian Innovation Clusters” eid av Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA. iKuben gjennomførte et Arena-prosjekt i regi av klyngeprogrammet i perioden 2012-2017.

 

Målet vårt

Nettverk_med_bakgrunn.jpg

NCE iKubens mål er å sørge for å videreutvikle det beste i norsk industri i en ny tid. Vår oppgave er å skape møteplasser, bringe global kunnskap til deltagerne, utvikle verktøy, gjennomføre FoUI-prosjekter og bygge kultur som fremmer innovasjon, samarbeid og deling på tvers av virksomhetene. Vi er særlig opptatt av at næringslivet må tenke annerledes om måten de jobber på for å få størst mulig bærekraftig verdiskaping.

Hvordan vi definerer bærekraft, digitalisering og forretningsmodeller

Bærekraft

Bærekraft er et begrep som kan ha mange ulike betydninger. Når vi i iKuben snakker om bærekraft tar vi utgangspunkt i FNs definisjon av bærekraftig utvikling:

Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Begrepet bærekraftig utvikling ble først brukt i rapporten Vår felles framtid fra 1987. Rapporten ble utgitt av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, nedsatt av FNs generalsekretær og ledet av Gro Harlem Brundtland. Den skulle løse både fattigdoms- og miljøproblemer, og bidro til å forandre måten vi tenker om miljø- og utviklingsspørsmål (Kilde: fn.no).

Det finnes grenser for hva naturen kan levere i dag uten at det går utover hva den kan levere i framtida. Vi har et ansvar som virksomheter og som individer å passe på at disse grensene ikke blir overskredet, selv om vi har muligheten og kan tjene penger på det. 

Vi i iKuben mener at bærekraftsbegrepet innebærer

 • Radikal reduksjon eller eliminering av miljøskadelige praksiser (nye verdikjeder, sirkulærøkonomi)

 • Ta ansvar for hvordan bedriften/organisasjonen påvirker

  • Klima og miljø (lokalt, nasjonalt og internasjonalt)

  • Samfunnsutviklingen (faglig utvikling, økonomisk utvikling, sosial utvikling - både lokalt, nasjonalt og internasjonalt)

Digitalisering

"Digitalisering er transformasjonen fra at IT er et støtteverktøy i virksomheten, til at det er en del av dens DNA. Det betyr at forretningsmodell, organisasjon og prosesser er designet med hensyn til å utnytte dagens og morgendagens teknologi" (Kilde: førstelektor Ragnvald Sannes, Senter for Digitalisering ved Handelshøyskolen BI).

Digitalisering handler om å ta i bruk de mulighetene digitale teknologier gir til å:

 • FORBEDRE (forenkle, effektivisere, optimalisere produkter, tjenester og prosesser)

 • FORNYE (gjøre ting på nye måter, f.eks. selge produkter som en tjeneste)

 • SKAPE NYTT (f.eks. lage helt nye produkter og tjenester som markedet ikke har sett før (radikal innovasjon)) 

Nye forretningsmodeller

Et titalls definisjoner av begrepet forretningsmodell finnes. Akademikerne og praktikerne blir ikke enige, men det er generell enighet om at en forretningsmodell sier noe om hvordan en organisasjon lager, selger og leverer verdi til sine kunder, og hvordan organisasjonen opprettholder kundeverdiene over tid. 

Sentrale spørsmål en forretningsmodell må gi svar på er:

 • Hva skal selskapet levere?

 • Hvem er kundene?

 • Hvordan skal vi selge vårt verditilbud?

 • Hvordan skal vi ta oss betalt for vårt verditilbud?

 • Hvordan skal vi levere vårt verditilbud?

 • Hvordan skal vi tjene penger på dette?

Nye forretningsmodeller utvikler seg stadig. 

For eksempel gikk Glamox fra å ha en forretningsmodell som baserte seg på å selge produktene sine til distributører til å selge komplette lysstyringssystemer som gir mer langvarige kundeforhold. Et annet eksempel er Axbit som gikk fra å levere IT-løsninger til olje- og gassbransjen til å selge nye tjenester innen kunstig intelligens og maskinlæring (bildegjennkjenning) etter å ha vært med i et forskningsprosjekt sammen med akademia og regionalt næringsliv.

Hvorfor jobbe på tvers av bransjer og fag

Et karakteristisk trekk ved digitalisering er at utviklingen skjer uavhengig av hvordan vi har gjort ting før. Digitalisering tar ikke hensyn til måten vi som samfunn er organisert på. Den griper inn på tvers. Det betyr at vi må tenke annerledes om måten vi jobber på. Vi må bygge kompetanse på tvers – vi må utvikle teknologier som fungerer på tvers – vi må utvikle bedrifter som opererer på tvers (Les mer om dette i Digital21. Digitale grep for norsk verdiskaping. Samlede anbefalinger. 2018).

Hvordan gjør vi det

Gjennom innovasjonsprosesser, FoUI-prosjekter, tverrfaglige arbeidsgrupper, kurs og seminarer styrker vi virksomhetenes kompetanse og innovasjonsevne innen digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller.

 

NCE iKubens nasjonale posisjoner

I tillegg til NCE-prosjektet er vi med i flere nasjonale prosjekter for å hjelpe næringslivet med omstilling.

Omstillingsmotor - Digitalt kompetanseløft
NCE iKuben, DigitalNorway, Kongsberg Innovasjon og Smart Innovation Norway ble tildelt status som Nasjonal Omstillingsmotor - Digitalt kompetanseløft av Innovasjon Norge i 2017. Dette er et kompetansetilbud til alle små- og mellomstore bedrifter i Norge til å fornye og omstille sine produkter, tjenester og forretningsmodeller.

DigitalNorway - Toppindustrisenteret
NCE iKuben er regional partner til DigitalNorway, et initiativ av og for næringslivet. Målet er å øke konkurransekraften til norske virksomheter.

Digital21
Digital21 skal fremme næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen. Digital21 er opprettet av regjeringen og Hilde Aspås, daglig leder i NCE iKuben, er med i styringsgruppen. Gruppen har utarbeidet en strategi med mer enn 60 konkrete tiltak som alle sammen skal bidra til at vi beveger oss i riktig retning.

 

Slik styrer vi NCE iKuben

Styret i NCE iKuben består av representanter fra næringslivet, akademia og offentlig sektor. Styrets viktigste oppgave er å legge gode strategier for klyngens arbeid.

Styret i NCE iKuben

Styreleder
Knut Festervoll, Innovasjonsleder Axess

Nestleder
Richard Myhre, Daglig leder AXTech

Styremedlemmer
Gunhild Sjøvik, Daglig leder Cinderella Eco Group

Birger Holo, Fabrikksjef Glamox

Arild Håkonsen, Teknologiansvarlig Hycast

Kjetil Halle, Daglig leder El-Watch

Mette Jane Holand, Personalsjef Molde Kommune

Steinar Kristoffersen, Rektor Høgskolen i Molde

Styret i NCE iKuben: styreleder Odd Tore Finnøy (Brunvoll), nestleder Kjersti Kleven. Styremedlemmer: Richard Myhre (AxTech), Arne Lie Gundersen (SHM Solutions), Arild Håkonsen (Hycast), Kjetil Halle (El-Watch), Mette Jane Holand (Molde Kommune), Steinar Kristoffersen (Høgskolen i Molde)